Vzhůru, smrtelníci!

2. září 2018 v 11:03 | Misantrop

Vzhůru, smrtelníci, probuďte se! Rodí se den, pravda se vrací na zemi a liché obrazy se rozptylují. Vstaňte, chopte se břemene života a odvraťte se od světa zdání k pravdě!
(Leopardi: Zpěv divokého kohouta)


Uvidíte obraz starostí, sháněk a namáhání, jimiž se ubozí smrtelníci zabývají za svého života. Vyplňují si tak co nejpříjemněji malý časový prostor mezi narozením a smrtí.


Musíme tam nakonec všichni: smrtelníci do návy, lesní duch do lesa.


Viděl jsem zábavné a úsměvné momentky ze života smrtelníků jako ten kulhavý ďábel Asmodej - pěkně z výšky a z distance: viděl jsem například - a musel jsem se nad tím pousmát -, jak v dálce v makovém lánu sbírají tři osoby nedozrálý mák, určitě na výrobu omamných látek.


Proč opouštějí smrtelníci, omilostnění ohněm božského vnuknutí, svou svatyni a běhají udýchaně blátivými ulicemi hlavního města, vyhledávajíce horlivě unuděné, tupé lidi, aby jim násilím obětovali své nevýslovné štěstí? A těch námah, rozčilování, zklamání, než dosáhnou nakonec jen toho, aby tuto oběť směli přinést! A jakých úskoků a odhodlání je během valné části života třeba, aby směli dát davu slyšet to, čemu nikdy nemůže porozumět! Děje se tak ze strachu, že by se hudební historie jednoho krásného dne zastavila?
(Wagner: Umělec a veřejnost)


Konfucius prý jednou, uslyšev krásnou hudbu, zapomněl po tři měsíce na maso. No to je výkon! Já jsem v tom případě musel nejspíš uslyšet nějakou neznámou Nadhudbu, již normální smrtelníci vůbec nevnímají!


Řekové přenášeli na Olymp, co se mělo dělat na zemi. Vedeni jsouce pravdou této věty, zaplašovali z čela blažených bohů i vážnost a práci, brázdící líce smrtelníků.


Ó Die, než aby smrtelníci v chrámech tvých
skládali buď zlata nebo železa či mědi tíž,
měli by kupovat sémě potomků spíš.
(Eurípidés: Hippolytos)


Kdyby měl sublimní, leč nesmrtelný tvor čas ve své moci, nejspíš by se ani do mnoha věcí vyhrazených smrtelníkům nepouštěl. Dokážete si představit vůbec tu možnost? Nemuset dělat to, co normální smrtelníci? Například plození potomstva: co kdyby lidé nebyli tlačeni časem ani biologickými hodinami, ani pomyšlením na vlastní konečnost a na pokračování v jiné podobě, v jiném špinavém, krvavém, zranitelném těle? Nerozmysleli by si nakonec plodit děti, kdyby měli dost času k přemýšlení? A kdyby chtěli plodit, nemuseli by pak znovu vynalézt a zavést do světa - smrt?


Nesčetné duše oněch ubohých smrtelníků, kteří zemřeli v nemilosti Boží, cestou do pekel všecky - nebo většina z nich - nenaříkaly na nic jiného, než že se oženily, to že je přivedlo do takového neštěstí.


Často si také myslívám, že láska k člověku neděje se z opravdové lásky, jako spíše ze strachu před zuřivou ješitností člověka, jemuž nebyla obětována úcta smrtelníků a k jehož pyšnému frňáku se nevzneslo dost dýmu z kadidla a dost kouře z továrních komínů.


Naše duchovno pohání nás neviditelně jako vítr:
a proto, smrtelníci, vidíte jen naše přirozená těla.
(Rgvéda)


Indra je králem smrtelníků, jimž vládne
a které obklopuje jak obruč loukotě.
(Rgvéda)


Saháš po hromu? Dobře, že vám, bídným smrtelníkům, nebyl propůjčen!
To je tak způsob tyranů, rozdrtit ty, kdo vám nevinně odporují, a tak si pomoci z rozpaků.


Haškovo mistrovské veledílo přervala sama Zubatá, jako by jej snad ani nechtěla dovolit smrtelníkům číst.


Příroda nám neklade otázky a neodpovídá na žádné, které jí klademe my smrtelníci.


Jen nepomáhej smrtelníkům přes míru,
a sám se starej o sebe v tom neštěstí!
(Aischylos: Upoutaný Prometheus)


Přejde-li věda k aplikaci, vynalézá jen mučidla a stroje, v nichž jsou nešťastní smrtelníci popravováni.


Ve svém minulém životě jsem byla vidjádharkou a nyní jsem svržena prokletím do světa smrtelníků. Neboť ve svém vidjádharském životě jsem kdysi překousla zuby strunu, abych ji napjala na vínu - proto jsem se narodila v domě rybářů. Jestliže důsledek toho, že jsem se ústy jen dotkla uschlé kravské žíly, je tak hrozný, co musí teprve vzejít z pojídání kravského masa?


Jaká hanebnost, krmit živé tělo jinými živými těly, cpát svá chamtivá těla jinými těly, živit jedno stvoření smrtí jiného stvoření! Střezte se, ó smrtelníci, pošpinit své tělo tak mrzkou potravou!


Je nerozumné se domnívat, že můžeme vyléčit smrtelníky z jejich chyb, nezačneme-li léčit jejich předsudky. Jen když jim zjevíme pravdu, uvědomí si své opravdové zájmy a skutečné pohnutky, které je vedou k dobru.


Jasný rozum se účelně projevuje zpravidla jen u normálních smrtelníků, zásadně se ale ztrácí tehdy, jde-li o "diplomaty".


Instinkt je jistějším průvodcem než chlubný rozum pyšných smrtelníků a zvířata jsou daleko před nimi.
(Swift: Bitva knih)


Bitka zajala
jejich srdce tak, že nedala
ni milost stádům zvířat nevinných,
by z jejich šlach a ze střev nečistých
se oběť nestala, ne bohům k díku
snad, ke všední však službě smrtelníků.


Myšlení smrtelníků je nedokonalé a naše uvažování pochybné, neboť pomíjivé tělo zatěžuje duši a pozemský stan je břemenem pro mysl naplněnou starostmi. Stěží postihujeme a s námahou vysvětlujeme, co máme na dosah ruky.


Ach, bědní smrtelníci, když jste samý hřích,
proč ve vás další hrůzy vyvolával bych?

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm