Pošetilé mezi námi

4. listopadu 2018 v 13:24 | Misantrop
Jan Saenredam: Pošetilé panny při světských radovánkách

Není to pošetilé, brát všechno vážně? Trampot je opravdu až dost, nemusíme si ještě nějaké vymýšlet.


"Že vy lidé," zvolal jsem, "když o něčem hovoříte, musíte hned říci: to je pošetilé, to je moudré, to je dobré, to je zlé! A co to má vlastně všechno znamenat? Vyzkoumáte tím vnitřní pohnutky toho kterého skutku? Dokážete s určitostí odvodit příčiny proč se stal, proč se stát musil? Kdyby tomu tak bylo, nesypali byste ty své soudy tak tuze lehce z rukávu."


Hlupci jsou poslušni principů, které jsou pošetilé, plané a falešné už proto, že jsou to pouhé principy, což je totéž jako ideje pokládané za pevně vyhraněné a nezměnitelné na tomto světě, kde si nejsme ničím jisti, neboť světlo je klam stejně jako zvuk.
(Maupassant: Horla)


Všechny etiky byly dosud natolik pošetilé a nepřirozené, že by každá z nich přivedla lidstvo do záhuby, kdyby je doopravdy ovládla.


Požadovat od síly, aby se neprojevovala jako síla, aby nebyla vůlí přemáhat, vůlí porážet, vůlí panovat, žízní po nepřátelích a odporu a triumfech, je stejně pošetilé jako žádat od slabosti, aby se projevovala jako síla.


Skrývat úzkostlivě nahotu a trnout hrůzou, že mě někdo cizí uvidí nahého, je pošetilé pokrytectví - asi jako když někdo napíše "p...." místo "prdel" - každý stejně ví, co se skrývá za těmi tečkami, pod spodním prádlem a za plavkami.


Právě tak se jeví pošetilé balzamovat mrtvolu, jako by bylo pošetilé starostlivě schraňovat své exkrementy.


Vyháněj přírodu vidlemi, ona se přece zas vrátí
a triumfálně prolomí tvé pošetilé pohrdání.


Ouija je spiritistická destička s písmeny a číslicemi, po nichž při seanci "duch", skrze lidské médium, "pohybuje" malým děravým prkénkem ve tvaru srdce, čímž jakoby "předává zprávu". Pošetilé marnění vzácného času volna. Bezduchá zábava pro chudé duchem. Vyvolávají "ducha", ale duchaplnost si nepřičarují.


Co ti blázni nadělají s oběťmi, se svátky a procesími, o co všechno prosí bohy, za co se modlí a co si o bozích myslí! Nevím, zda by se našel na světě člověk tak sklíčený, tak utrápený, aby se nedal do smíchu při pohledu na takové pošetilé počínání.


Tak jako děti připadají pošetilé dospělým, tak lidé připadají pošetilí bohům.
(Hérákleitos)


Hérakleitovi se všechno naše počínání zdálo politováníhodné, Démokritovi pošetilé.


Koluje mnoho báchorek, které nepatřičně povyšují smrtelnou část lidské přirozenosti na roveň božské. Bylo by ovšem bezbožné a neslušelo by se zcela popírat božskou povahu ctnosti, ale je pošetilé směšovat zemi s nebem.


Jenom nezvyk vnímat něco dobrého způsobuje, že si lidé leckdy zamilují i věci pošetilé a nevkusné, jen když jsou nové.


Je v tom další z paradoxů tohoto světa: ti, již cítí potřebu se družit, a ti, již považují svůj verbální průjem za zajímavý, neboť nechtějí nikomu upřít právo znát každičkou hloupost, která se zrodí v jejich pošetilé mysli, jsou odkázáni na mělkou společnost jim podobných idiotů, jichž je všude dost, kdežto ti, jejichž duše je hluboká jako studna a za normálních okolností by bylo pro každého potěšením s nimi setrvat v moudrém a vtipném rozhovoru, stěží nacházejí sobě rovné, neboť jich je tak málo...


"Poučování," pravil Vittorio, "je zábavou a není větší zábavy nad diskusi o ušlechtilých objektech vědění. Činit rozdíl mezi zábavným a poučným je - pošetilé."


Po celý život jsem vídal lidi s úzkými rameny, nevyjímaje ani jednoho, konat četné pošetilé skutky, ohlupovat své bližní a všemi prostředky kazit duše. Pohnutce svého jednání říkají sláva.


Domnívám se, vzácné panstvo, že by ze všech dobře řízených a opravdu spořádaných států měli být navždycky vyobcováni básníci, jak radil Platón, a ne-li už všichni do jednoho, tedy dozajista básníci plýtvající necudnými verši milostnými. I pravím, že by měli být takoví básníci vyhoštěni na ostrovy, kde ještěři a štíři dávají dobrou noc. Ale nejsou tím vším vinni vlastně oni sami, nýbrž prostoduší lidé, kteří je do nebe vychvalují, a pošetilé ženy, slepě věřící každičkému slovu.


Ženy jsou pošetilé, jejich děti zlé, jejich rod prokletý.


Pravda je, že ženy zdědily za staletí plná hořkosti nemilosrdný pud sebezáchovy. Ovšem, připadá mi hrozné, že by jej dosud měly potřebovat; ale bylo by pošetilé popírat, že ho na větší části naší planety stále ještě potřebují.


Je zřejmě pošetilé dávat život nešťastníkům. Ale děje se to denně a ani všichni filosofové světa nedokážou ten hloupý zvyk napravit.
(France: Zločin Silvestra Bonnarda)


Je přinejmenším pošetilé přičítat zvláštní význam stykům s příbuznými, s nimiž nás ve většině případů nespojuje nic, kromě společného rodu, jejž jsme si ovšem nevybrali dobrovolně a svobodně, s lidmi, kteří s námi nemají společné názory ani cíle, když si prostě nerozumíme. Dávám přednost příbuzenství ducha před příbuzenstvím krve.


Kdyby potřebí bylo, aby prostá dcerka měšťanská cizí řeč uměla, dal bych ji učiti latině nebo kterékoli jiné řeči, ale nikdy jazyku, který všude pohrdavě nad náš se vypíná a jej zahubiti usiluje. Což by zaplesali naši nepřátelé, kdybychom sami jejich řeč dítkám svým vnucovali, kterouž oni násilím a lstí v Čechách panující učiniti marně se snažili. Tuť bychom sami zhoubcům svým proti sobě pomáhali; neboť kdyby zase moci nad námi dosáhli, mnohem snáze by lidi nestatečné a pošetilé mezi námi, německy již umějící, cele k sobě přichýlili a v bídné odřezance převrátili.


"Na deset míst za jeden den - nešťastník!" usoudil, obrátil se naznak a radoval se, že nemá tak pošetilé touhy a nápady, že se netrmácí, ale tadyhle leží a zachovává si svou lidskou důstojnost i svůj klid.


Dokonalý muž je usazen v lenošce a pozoruje pošetilé pitvoření lidí potácejících se v temnotě.

Godfried Schalcken: Panny moudré a panny pošetilé
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm