Dávných reků zmužilost dosud nezemřela

15. května 2019 v 16:05 | Misantrop

KDYŽ SE MĚL NARODIT silák Héráklés, nejslavnější ze všech řeckých hrdinů, Zeus se toho dne vychloubal ve shromáždění bohů a prohlásil: "Poslyšte mě, bozi a bohyně! Dnes se narodí tak statečný rek, jaký ještě na světě nežil. Ten bude vládnout všem sousedům, proslaví se v celém světě a jeho sláva bude sahat do nebe. Vždyť patří do rodu těch mužů, kteří vzešli z mé krve. Ano, já jsem jeho otec."


Ženy české, matky české!
Jediná nám budiž slast:
vychovati naše děti
pro tu slavnou, drahou vlast.

Ať z nich vzrostou reci statní,
jako lípy, jako doubce;
ať z nich máme Břetislavy,
práva hájce, zloby zhoubce.


Proti zuřivosti ctnost
zvedne zbraň a brzy pokoří ji zcela.
Vždyť dávných reků zmužilost
v italských srdcích dosud nezemřela.
(Petrarka)


Do boje vyzval utlačovatel velkého reka
jak zbabělec rozvzteklený,
neunikl však síle jeho ran -
nepřítel Indrův v pádu stlačil mraky.
Sám, reku, dobyls krav, dobyl jsi sómy
a nechal proudit Sedm řek.
(Rgvéda)


Ač zahynul nehrdinskou smrtí a v boji proti svému bratru podlehl, přece je Oleg-Volha líčen jako rek, silák a vítěz. Snad to byla jeho přívětivost, která způsobila, že se jevil tak milý ve vzpomínkách svých krajanů.


Později vynašli jmění a nalezli zlato,
jež vážnost k síle a kráse zlehčilo lehko;
vždyť i ta nejhezčí těla a největší reci
zpravidla bohatšího se stoupenci stanou.


Vůbec ona morální a jiná čistota židovského národa byla věcí sama pro sebe. Že se nejednalo o žádné milovníky vody, to bylo vidět už na jejich zevnějšku, i když člověk přimhouřil obě oči. Později mi bylo někdy zle ze zápachu těchto kaftanářů. K tomu ještě musíme přičíst jejich špinavé oblečení a málo rekovný zjev.


V dějinách lidstva neznám - věřte mi -
dobráka nebo reka srdnatého,
jenž neupadl v sítě ničemy,
řevnivce nebo ducha nekalého.

Úspěchy naše vzbuzovaly zášť -
to už je osud autorů, reků
a velikých duchů zvlášť,
že jde se nenávistně po člověku.


Kdykoli se vyskytne ctnost, jíž není rovné, vždy je pronásledována. Málokterý, ba myslím žádný ze slavných mužů dob minulých neušel jedovatým pomluvám. Sám Julius Caesar, vojevůdce nad jiné chrabrý, prozíravý a schopný, byl prohlašován za ctižádostivce a šeptalo se o něm, že nedbá čistoty oděvu ani mravů. Alexandra pak, který si svými hrdinskými činy vydobyl přízvisko Veliký, nařkli z toho, že prý do sebe obracel sklenku za sklenkou. O Herkulovi, ačkoli měl na bedrech tolik přetěžkých úkolů, se zase vypravuje, že byl chlípný a zženštilý. Když se shrnulo tolik pomluv na takové reky, snesu také svou trochu.


Svůj osud musí každý snášet trpělivě. Hlavní věc, že jsi čestný a bez viny a že naše bloudění není trest za nějaké provinění. I jiní rekové zakusili veliké strasti, vzpomeň si jen na nešťastného Kadma. Bouře přejde a jednou zasvitne slunce i tobě.


Vítězný máchal meč v půtce Bogislav,
a v pokoji šťastnou zákony řídil obec.
Už jich více není! s rachotem surového rekovské
články jejich zhoubný láme oráče lemeš.


Utrpení není božské; utrpení je naopak velmi nízké a ponižující; utrpení je vědomé bytosti nedůstojné. To není nic pro mne. Neboť můj bůh, můj rek, můj vítěz opravdu probuzený ze sna života, by se od veškerého utrpení osvobodil a dlel by ve věčné blaženosti až do konce života - svobodný, osamělý, bezdětný, nenásilný, nehumánní.


Odvahou rek překonává
nejstrmější horské štíty -
jím nic nemůže tu pohnout,
i když svět se v zkázu řítí.


Kam tolik činů, kam tolik zapadlo reků,
proč neslynou vyryty ve věčný památník slávy?


Byl jednou čas, kde krásné Čechů jméno
tak slavně znělo v uších národů,
že od celé Evropy bylo ctěno
co jméno reků, chrabrých vojvodů.

Ó hanba, naději-li nad vše dražší
vám, svatí rekové, jsme zklamali
jak skvostů vzácných dědic mrhavý!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm