close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Lidem nejvzácnějším

2. května 2020 v 16:45 | Misantrop

Tato kniha patří lidem nejvzácnějším. Snad ani nikdo z nich ještě nežije. Jsou to snad ti, kteří rozumějí mému Zarathustrovi. - Nejvyšší kasta - říkám jim nejvzácnější - má pro svou dokonalost také výsady nejvzácnějších: k tomu patří představovat na zemi štěstí, krásu, dobrotivost.


Tady někde přestává být člověk bohem. Tady přestává sranda. Tak zní obecné přesvědčení této bezcenné lidské pijavice, jež by ráda viděla samo nebe s peklem bojovat o její "duši" jako o nejvzácnější diadém. Není nic směšnějšího nad tuto prastarou biblickou povídačku, líčící hospodskou rvačku nejvyšších mocností o kus obnošeného hadru, jemuž se říká vznešeně "lidská duše"!


Dramatický či epický básník má vědět, že je zrcadlem lidského pokolení, a proto musí nechat vystoupit velmi mnoho špatných, ničemných charakterů, jakož i mnoho pošetilců, překroucených hlav a bláznů, potom však jednoho rozumného, jednoho chytrého, jednoho poctivého, jednoho dobrého a jen jako nejvzácnější výjimku někoho s ušlechtilou myslí.


Personifikace teoretika, organizátora a vůdce do jedné osoby, je to nejvzácnější, co se na této zemi dá nalézt.


Špatný člověk je mi drahý, nikoli špatný skutek, a kdybyste mohl jeho plody vysledovat dost daleko v prudkém spádu řítících se věků, přesvědčil byste se možná, že jsou třeba požehnanější než plody nejvzácnějších ctností.


Fabio patří ke vzácným, výjimečným, ba velkým lidem, - tomu nejvzácnějšímu, co v přírodě existuje. Lidé takovíto mají celé lidstvo proti sobě a jsou pronásledováni více než každá zvěř. Mám k výjimečným, silným lidem právě takové sympathie, jako proti stádu antipathie, ať jsou jacíkoli.
(Klíma: Soud Boží)


Dobytku stačí předhodit jakéhokoli ničemu, prohlásit o něm, že je slušný, a tomu stádu blbců to stačí, oni tomu věří a odevzdají tomu ničemovi ve volbách klidně své hlasy a své životy, samozřejmě včetně života nejvzácnějšího, to jest mého!


Žít, to je nejvzácnější dar na světě, neboť většina lidí jenom existuje.


V tomto případě jsou nejvzácnějšími nádobami starobylé hlupákovské prostopášnosti.


Zákonu úspornosti přírody plně odpovídá, že duchovní eminentnost je udílena nanejvýš nemnohým a genialita jen nejvzácnějším ze všech výjimek.


Všechny stromy se obalují svěží zelení listů. Natahuji se po nich a zlehka se těch křehkých ratolestí dotýkám jako nejvzácnější umělecké práce. Ano, byl by to klenot, kdyby jej vyrobil mistr zlatnický ve své dílně z kovu, jenž je však chladný a neživotný ve své blýskavé nádheře. Toto je však víc: toto je každoroční zázrak života - stvoření nových lupenů, stvoření života, který roste a dýchá z vlastní vůle bez diktátu kladiva a kovadliny.


Prozkoumali jsme daleké oblasti vesmíru. Poznali jsme jeho veliká bohatství. Jsou nezměřitelná. Jediné, čeho je neuvěřitelně málo, vzácnost nejvzácnější - je život. Ten je třeba chránit.


Volnost je ve velké vážnosti všude tam, kde vládne kulturní lid; je nejvzácnější, je jak požehnaný balzám, vykupitel knížat, herold štěstí, ano, je samou podstatou a dření všeho.


Svoboda, toť jeden z nejvzácnějších darů, které lidem uštědřila nebesa, a nemohou se jí vyrovnat veškeré poklady, jež země v svém lůně chová a moře v svých hlubinách ukrývá.


Z jeho srdce vyrůstá krásná květina moudrosti, od narození zasetá do jeho hlubin, a když ostatní bdíce sní a obludnými představami i strachem jsou bez sebe, on žije sen života jako bdící, a to nejvzácnější, co se přihodí, je mu zároveň minulostí i budoucností. A ty bys chtěl, aby se snížil k ubožácké živnosti?


Uznání nejdůležitějších pravd, nejvzácnějších výkonů se marně očekává od těch, kteří mají zájem nenechat je platit.


I já jsem zranitelný - víc než ti, kteří nemají v sobě nic vzácného; víc než ti, kdož nemají takový vzácný přírodní poklad, jako je tento můj posvátný slovanský háj. Nikdo zlý a nepřející, žádný člověk nesmí vědět, kde se skrývám. Musím chránit svůj poklad nejvzácnější.


Statečnost a rozvaha bývá u lidí řídkým zjevem, avšak ze všeho dobra je nejvzácnějším pokladem spravedlivý člověk.


Bílý rod je na zemi nejvzácnější. Uchovávejme tu nesmírnou vzácnost jako poklad. A co je vzácné, je i výjimečné. Hlavně my, Slované, jsme výjimeční.


Dobří bohové - vždyť to jsou bratři, Lešek a Těšimír! A již se objímají, usedají u blízké studánky, společně z ní pijí, jako by se nejvzácnějším vínem napájeli.


Zeus odňal lidem oheň. Ten oheň, který kdysi Prométheus vynesl z hlubin země a daroval jej svým miláčkům jako nejvzácnější klenot.


Chodové nezapomněli na svá privilegia, na svou bývalou svobodu a jako nejvzácnější poklad chovali jejich důvěrníci staré listiny od českých králů předkům jejich dané. Dokud ty měli, dotud věřili, že není všemu konec, že se mohou pořád ještě hlásiti o své právo.


Čeština je nejkrásnější a nejbohatší jazyk na světě - ten nesmí nikdy zaniknout, jak si přejí naši západní nepřátelé! Přijde čas, kdy všichni Čechové v jazyce českém opět naleznou svůj poklad nejvzácnější.


Nejvzácnější je to, co lidé vůbec ani nepovažují za vzácné.
Když ne hned, tedy potom.
Nejméně vzácné je to, co lidé považují za nejvzácnější.
Když ne hned, tedy potom.
Nejvzácnější je přemýšlení o tom, co je na světě nejvzácnější.
A znovu: Když ne hned, tedy potom.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:
https://sites.google.com/site/misantropuvfilosofickyslovnik/home

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm